UK qualification certificate
Certification, legalisation and verification of documents

Slovensko ministrstvo ali morebitni delodajalec lahko od vas zahteva, da overite istovetnost [certify], nadoverite [legalise], ali overite pristnost [verify] svojega potrdila o izobrazbi, ki ste ga pridobili v Veliki Britaniji, zato je pomembno, da razumete razliko med temi pojmi.

Overitev istovetnosti

Overitev istovetnosti pomeni, da se s podpisom in pečatom potrdi, da gre za izvirnik ali za kopijo istovetno izvirniku, ki mora biti predloženo kopiji oziroma prepisu pred overitvijo. 

Potrdila o izobrazbi v Veliki Britaniji po navadi overja odvetnik ali notar.  Taka overitev ne pomeni, da je listina pristna oziroma ne potrjuje resničnosti podatkov v listini. Overitelj se mora podpisati, izpisati svoje ime z velikimi tiskanimi črkami in odtisniti pečat.

Nadoveritev

Nadoveritev  je uradna potrditev verodostojnosti podpisa, žiga ali pečata na listini, ki je bila izdana v Veliki Britaniji. Lahko se opravi na večini dokumentov, ki so jih izdale uradne ali javne ustanove v Veliki Britaniji. Pristnost podpisa ali žiga lahko overi samo Ministrstvo za zunanje zadeve Združenega kraljestva (Foreign and Commonwealth Office – FCO) v Londonu, ki primerja podpis, žig ali pečat s tistimi v svoji zbirki podatkov, in dokumentu pripne t. i. apostil (uraden izraz za potrdilo o overitvi), ki potrjuje verodostojnost podpisa oziroma pečata. Taka overitev ne potrjuje resničnosti podatkov v listini in ne pomeni kakršne koli uradne odobritve.

Listine, kot so diplome, potrdila o izobrazbeni ravni ali doseženi ravni znanja, spričevala in druge tovrstne odločbe se lahko nadoverijo, če jih je izdala izobraževalna ustanova, ki je registrirana na eni od spodnjih spletnih strani:

  • Sekcija o registru ponudnikov [Register of Providers] oziroma priznanih diplomah [Recognised Degrees] na strani britanskega ministrstva za visoko šolstvo – Department for Innovation, Universities and Skills (DIUS)
  • stran škotske agencije za kvalifikacije Scottish Qualifications Authority
  • stran z nacionalno zbirko podatkov o akreditiranih kvalifikacijah  National Database of Accredited Qualifications
  • stran britanskega sveta za akreditacijo British Accreditation Council
  • stran sveta za kakovost poučevanja na daljavo Open and Distance Learning Quality Council
  • stran zveze britanskih jezikovnih šol Association of British Language Schools

Poleg tega se lahko nadoveri potrdila o izobrazbi, ki so jih izdali OCR, Edexcel, Higher National Diploma, City and Guilds, National Open College Network, GNVQ ali American Study Abroad Programme v Združenem kraljestvu. 

Listino, ki jo želite nadoveriti, morate najprej overiti, nato pa jo lahko po pošti pošljete na FCO. 

Overitev pristnosti

Overitev pristnosti , ki potrjuje, da je potrdilo o izobrazbi pristno in je bilo res izdano določeni osebi, lahko opravi samo ustanova, ki je izdala to potrdilo, zahteva pa ga lahko samo oseba, na katero se listina nanaša (v skladu z zakoni o varstvu podatkov). Tako overjena listina se po navadi pošlje na ustanovo (na primer ministrstvu ali delodajalcu), ki zahteva tako potrditev.

Vrednotenje in priznavanje izobraževanja

Za vrednotenje in priznavanje izobraževanja je v Sloveniji zadolžen  ENIC-NARIC center, ki deluje v okviru  Direktorata za visoko šolstvo Ministrstva za izobraževnje, znanosti in športa. Na omenjen centru vam bodo znali svetovati glede vzporejanja slovenskega izobraževanja z tistim v Veliki Britaniji.